STATUT

Statut
Stowarzyszenia „ Integracja” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół dzieci przy Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. 

Rozdział I
Postanowienia  ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „ Integracja” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół dzieci przy Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu- w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

a) Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy    Stowarzyszenie „Integracja”.

2. Stowarzyszenie zakładane jest przez Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół dzieci mających na celu niesienie wszechstronnej pomocy wszystkim dzieciom z Przedszkola, a w szczególności dzieciom specjalnej troski w oddziałach integracyjnych i specjalnych oraz wszystkim dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni zwrócą się do Stowarzyszenia o taką pomoc. Dotyczy to wszystkich dzieci wymagających różnych terapii zgłoszonych przez rodziców, opiekunów prawnych.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zabrze. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami),ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Dopuszcza się prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie organizowanych szkoleń, konferencji, seminariów i wydawania publikacji oraz prowadzenia różnych terapii dla dzieci, których konieczność prowadzenia zgłoszą rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci na podstawie odpowiednich dokumentów. Do prowadzenia tych spraw można zatrudniać pracowników. Zatrudnienie  nie  może  być  związane  z  funkcją   pełnioną  w  Stowarzyszeniu.

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego jako pokrycie poniesionych kosztów związanych z prowadzonymi zajęciami, a także działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele  i  środki  działania.

1. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia dzieci Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, a także:

a) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie przebywających w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodzin;

b) zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę i wychowanie;

c) pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych

d) współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo – wychowawczymi w tym szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży;

e) podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów również dla dzieci nie będących wychowankami Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

a) Organizowanie zajęć specjalistycznych, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, zabaw, wycieczek, imprez integracyjnych, kulturalno – oświatowych i innych form zajęć rekreacyjno – sportowych oraz rehabilitacyjnych;

b) Informowanie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów prawnych oraz przedstawicieli ustawowych o uprawnieniach przysługującym osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w zakresie obowiązującego prawa;

c) Współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, warsztatami terapii zajęciowej i organizacjami o podobnym charakterze w celu: wymiany doświadczeń, informacji, partnerstwa  w projektach;

d) Współdziałanie i organizowanie zajęć integracyjnych w celu pobudzenia i umocnienia więzi między różnymi grupami wiekowymi osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

e) Podejmowanie działań w celu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności charytatywnej;

c) ochrony i promocji zdrowia;

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

e) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

f) wypoczynku dzieci i młodzieży;

g) turystyki i krajoznawstwa;

h) promocji i organizacji wolontariatu;

i) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32;

4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

a) PKD 86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna

b) PKD 84.12.Z  Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,

edukacją,  kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi,

z   wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

c) PKD 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

niesklasyfikowana

d) PKD 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej

niesklasyfikowana

e) PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

i rekreacyjnych

f) PKD 85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację

g) PKD 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

h) PKD 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

5. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

a) PKD 94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

b) PKD 86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna

c) PKD 84.12.Z  Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją,  kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z  wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

d) PKD 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

e) PKD 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

f) PKD 85.51.Z   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

g) PKD 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację

h) PKD 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

i) PKD 85.52.Z   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Rozdział III

Członkowie  –  ich  prawa  i  obowiązki.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych;

b) wspierających;

c) honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która uznaje zadania i cele Stowarzyszenia:

a) Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu wg pisemnej deklaracji kandydata.

b) Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Walnego Zebrania Członków.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym w ważnych uchwałach Zarządu i Walnego Zgromadzenia;

b) odwoływać się od uchwał Zarządu w terminie 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

c) korzystać z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;

d) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie
w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą;

e) do czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegać przepisów Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;

c) regularnie płacić składki członkowskie oraz uiszczać wpisowe.

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

10. Członkowie wspierający oraz honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

11. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na  ręce Zarządu;

b) wykluczenia przez Zarząd:

1.  z powodu łamania i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia;

2. z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku;

3. na  pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów;

4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego;

5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

12. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.   Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Struktura  organizacyjna  władz.

  1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa nie dłużej niż 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Władze są zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/5 obecnych.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalenie statutu i jego zmian;

c) upoważnia Zarząd do podejmowania uchwał w sprawie składek członkowskich;

d) podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach oraz powołuje i odwołuje ich członków;

e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

11. Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków  kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

a) członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

12. Zarząd powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zgromadzenia członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

13. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie, składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Członka.

14. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Postanowienia nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw. Podział spraw Zarząd dokonuje w drodze uchwały. W przypadku, gdy Zarząd podejmie się realizacji zadań przekraczających zakres bieżących spraw, wyznaczy w tym celu członka Walnego Zgromadzenia odpowiedzialnego za realizację tych zadań.

15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

16. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i obowiązują wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

17. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia ;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

d) powoływanie, rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;

e) określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych oraz zarządzanie majątkiem i dysponowanie jego funduszami;

f) podejmowanie uchwał o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;

g) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia uchwał w sprawie składek członkowskich;

h) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

i) sporządzanie planów pracy i budżetu;

j) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

k) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

l)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

m) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

n) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;

o) przyjmowanie i skreślanie członków;

p) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami, z organami administracji;

r) wszelkie zobowiązania finansowe podpisane muszą być przez 2 osoby – Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.

18. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.

19. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot jakichkolwiek kosztów lub wynagrodzenia . Praca oparta jest na pracy społecznej.

20. Komisja Rewizyjna składa się z  przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie kontroli pod względem merytorycznym, finansowym działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności

z przepisami statutu i uchwałami władz;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzenia Członków;

c)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

22. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych wyjaśnień lub ustnych w kwestiach spornych.

23. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji (osoby wybierane spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów), której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, spadki, zapisy;

c) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;

d) dotacje i ofiarności publicznej;

e) 1% podatku dochodowego od podatnika;

f) dochody z działalności odpłatnej;

g) od sponsorów;

h) inne wpływy i dochody;

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materialnego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, a także oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby – Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik.

5. Nowi członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową i członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

6. Uchwały w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7. Władzom Stowarzyszenia zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowana większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionej do głosowania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej ¾ głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany wywierają skutki prawne od chwili jej podjęcia.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Postanowienia  końcowe.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s